دکتر تیمور جوادی ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان

دکتر تیمور جوادی ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان

دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان یک دانشگاه نسل سوم و ماموریت‌گرا نقش بسیار مهمی در تربیت نیروی تکنسین ماهر مورد نیاز بخش مختلف تولید و خدمات را در کشور بر عهده دارد. تدوین رشته های شغل محور از نقاط قوت دانشگاه جامع علمی کاربردی محسوب می شود. در این راسته شناسایی پتانسیل های موجود در استان، تدوین رشته های متناسب با آنها جهت بهره برداری و تولید ثروت از آنها از اهم مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

استان کردستان دارای ظرفیت های مهم در زمینه منابع طبیعی و معادن، کشاورزی و دامپروری و گردشگری است. برنامه های راهبردی استان باید با شناخت مزایای نسبی استان و تلاش در جهت ایجاد اشتغال در این حوزه ها انجام گیرد.

بعد از گذشت ربع قرن از فعالیت، دانشگاه جامع علمی کاربردی  افتخار می کند که در تربیت نیروی کارآفرین و ماهر به صورت موفقی عمل کرده است . کیفی گرایی در این دانشگاه در سایه زحمات ریاست محترم دانشگاه ، معاونین و روسای واحدهای استانی و مراکز علمی کاربردی تداوم دارد. امید است که با این رویکرد اصولی دانشگاه بتواند در زمینه رفع چالش‌های شغلی در کشور در سایه تعریف رشته های جدید مورد نیاز گام بردارد.