مراکز علمی کاربردی کردستان

مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی کردستان
ردیف مرکز آموزش علمی کاربردی آدرس شماره تلفن
1 سازمان مدیریت صنعتی سنندج سنندج، تکیه و چمن 33625118-19
33664621-23
2 فرهنگ و هنر سنندج، تکیه و چمن 33669510-14
33666538
3 سنندج1 سنندج، بهاران، خیابان 33721390-5