دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان

گزیده ای ازرهنمودها و بیانات مقام معظم رهبری:

اگر کسی بتواند زمینه کار را فراهم بکند، یک عبادت انجام داده است.  یکی از کارهای دیگری هم که بر عهده مسئولین دولتی است توسعه مهارت هاست. این هنرستانهای فنی و صنعتی، این دانشگاه های علمی کاربردی، این فنی حرفه ای ها، آموزشکده های فنی حرفه ای، باید توسعه پیدا کند. [1]

ما به علم احتیاج داریم اما به پنجه کارآمد هم احتیاج داریم، کار بدون علم کم اثر است و علم بدون کار بی اثر1

   علم، عمل را به دنبال خود فرا می‌خواند، اگر عمل به دنبال علم آمد، آن وقت علمی می‌ماند، یا شاید بشود گفت توسعه پیدا می‌کند. اگر عمل به دنبال علمی نیامد، علم هم باقی نمی‌ماند، عمل که نبود، علم  هم می‌رود. اهمیت عمل را اینجا می‌شود فهمید، 1 در یک روایتی هست که (العلم یهتف بالعمل فان اجابه و الا ارتحل عنه) یعنی حتی دانش، مرهون کار است. در این روایت که یک بیان نمادین و سمبلیک است می‌فرماید: دانش، کار را صدا می‌زند؛ اگر کار  پاسخ داد، دانش می‌ماند و توسعه پیدا می‌کند، اگر کار پاسخ نداد، دانش هم می‌رود. یعنی پیدایش دانش، پیشرفت دانش، وابسته‌ به کار است. این‌ها منطق است، این‌ها مبنای فکری است.[2]

 

[1] بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور16/6/1389

  1.   بیانات در اجتماع کارگران کارخانجات تولیدی دارو پخش10/2/1391